top
logo
EnglishРоссияالعربیه

شرکت بنیان کشت مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
شـركت گستـرش تحقيقات و فن آوري بنيـان كشـت

شركت فرآورده هاي روغني ايران ( فريكو ) بدنبال فعاليتهائي كه در زمينه صنعت روغن نباتي انجام ميدهد و در اين راستا مي توان به احداث كارخانه عظيم توليد روغن خوراكي و مشتقات آن در منطقه آزاد سيرجان اشاره نمود ، از سال 1376 بر آن شد كه زير مجموعه اي براي فعاليت هاي كشاورزي ، عمدتاً  دانه هاي روغني دائر نموده و در اين زمينه نيز خدماتي انجام دهد .
براي تحقق اين ايده ، ابتدا با برقراري يك سري فعاليتهاي تحقيقاتي در مناطق جنوبي تهران – قزوين و استان فارس با زمينهاي استجاري آغاز بكار نمود .
وارد كردن نمونه هاي بذري آفتابگردان و كلزا از شركت ها و موسسات شناخته شده بين المللي و برقراري يك سري مطالعات پايه اي روي آنها كه عمدتاً از سال 1378 عملاً شروع شد ، عرصه مساعدي براي انتخاب ارقام و هيبريدهاي مناسب در شرايط اقليمي ايران فراهم گرديد .
زير مجموعه كشاورزي فريكو انگشت روي يكي از مشكلات اساسي مملكت يعني بذر استاندارد گذاشت  و استراتژي خود را در چهار چوب اين مشگل برنامه ريزي نمود .
اين مجموعه از همان ابتداي فعاليت تصميم گرفت كه يك سايت تحقيقاتي – آموزشي كه استجاري نبوده و در مالكيت شخصي باشد ايجاد نمايد تا در اين سايت بتواند فعاليتهاي خود را تعريف كرده و استقرار مكاني براي تداوم برنامه ها داشته باشد . بدين منظور با خريداري زميني حدود 7 هكتار در نظرآباد هشتگرد ، پايگاه ثابت تحقيقاتي – آموزشي خود را بنا نهاد و زمينه هاي مختلفي را براي گسترش كارهاي دانه هاي روغني ايجاد نمود .

علاوه بر آن يك نمايندگي دائم نيز براي توليد و تحقيق در استان فارس دائر كرد و دفتر مركزي شركت نيز در تهران مستقر گرديد .

همانگونه كه قبلاً اشاره شد يكي از معضلات اصلي در كشاورزي اين مملكت ، در اختيار نبودن بذر استاندارد و قابل قبول در نباتات مختلف از جمله دانه هاي روغني ميباشد .  

ضمناً با شناخت اين مسئله كه رسيدن به عملكرد مطلوب در واحد سطح در آفتابگردان و نيز افزايش سطح كاشت آن جز با گسترش و توليد و توزيع هيبريدها ميسر نيست لذا اين زير مجموعه با اطلاعات موجود در ارگانهاي تحقيقاتي و نتايج مطالعاتي كه خود طي سه سال آزمايش و تحقيق بدست آورده بود سرانجام هيبريدهاي آفتابگردان شامل Hysun33 – Hysun25 – Hysun36 را كه والدين آنها متعلق به شركت پاسيفيك سيدز استراليا بودند انتخاب كرده و در  اوائل دهه  80 ضمن تماسها و مذاكرات انجام شده با شركت مذكور ، قرارداد همكاري پنج ساله با اين شركت براي توليد بذر هيبريدهاي فوق الذكر در داخل كشور منعقد گرديد كه بعداً تداوم يافت .

بدين ترتيب براي اولين بار در كشور ، توليد بذر هيبريدهاي آفتابگردان خارجي در سطوح وسيع پايه گذاري گرديد .

در اينجا بايد متذكر شد كه تكنيك توليد بذر هيبريد آفتابگردان از يك قواعد و اصول خاصي پيروي مي كند كه توانائي انجام آن و تكنولوژي مربوطه در اختيار هر ارگان يا شركت نيست لذا اجراي اين عمليات در اين شركت ، انقلابي در زمينه  توليد بذر هيبريد آفتابگردان در داخل مملكت بوجود آورد بطوريكه زمينه براي فعاليتهاي يكي دو شركت ديگر نيز در اين مورد فراهم گرديد و بدين ترتيب فرهنگ توليد بذر هيبريد آفتابگردان در كشور شكل گرفت .  در سال 82 اولين بذر هيبريد اين شركت با وارد كردن بذور والدين هيبريدهاي Hysun33 – Hysun25 – Hysun36 از شركت پاسيفيك سيدز استراليا به ميزان بيش از 32 تن تحت ليسانس شركت مذكور با موفقيت در داخل كشور توليد و به ارگان ذيربط براي توزيع بين كشاورزان تحويل گرديد .

توزيع آن با استقبال شديد كشاورزان مواجه شد بطوريكه اين هيبريدها در بعد توليد از همان سال اول توزيع ، جايگاه ويژه اي پيدا نمود .

معاونت زراعت وزارت جهاد كشاورزي نيز بگرمي پذيراي اين هيبريدها شد و براي سالهاي بعد با سفارش اين معاونت كه از طريق اداره كل پنبه و دانه هاي روغني ايران اعمال ميشد بذور فوق الذكر توليد گرديد بطوريكه در سالهاي 83 و 84 نيز به ميزان حدود 55 تن براي هر سال و در سال 85 بيش از 110 تن بذر توليد شد . براي سال 86 باتوجه به مشكلاتي كه بانكهاي كشور براي گشايش اعتبار ( L.C ) پيدا كرده بودند و در نتيجه بذور والدين از خارج نتوانست وارد شود توليد به 23 تن كاهش يافت .

هيبريدهاي آفتابگردان توليدي اين شركت در مقايسه با ارقام ، از قابليت توليد بيشتري در واحد سطح برخوردار بوده بطوريكه در شرايط آبي بيش از يك تن و در شرايط ديم 700 تا 500 كيلوگرم در هكتار محصول بيشتري نسبت به ساير  ارقام توليد مي نمايند .

مزيت بسيار ارزنده ديگري كه دارند يكنواختي در رسيدن طبق ها بوده كه زارع به آساني مي تواند مزرعه خود را با كمباين برداشت نمايد و در نتيجه از نظر وقت – انرژي و هزينه كارگري جلو خواهد افتاد مقاومت به امراض شناخته شده از ويژگيهاي ديگر اين هيبريدها بوده و كشاورزان مي توانند با اطمينان بيشتري به كشت آن بپردازند .

هيبريد Hysun33 جزء هيبريدهاي 120 روزه بوده ولي دوره رويشي Hysun25 حدود 105 روز و Hysun36 از اين جهت بين دو هيبريد ديگر واقع شده است . 


ضمناً توليد داخلي اين بذور همه ساله قادر خواهد بود كه اشتغال زائي براي بيش از 2000 روز كارگر فراهم نموده كه اين اشتغال زائي مربوط به طبقات متوسط و كارگري جامعه ميباشد .

مناطق توليد بذر اين شركت در سالهاي اوليه توليد مختص استان فارس بوده ولي از سال 84 به بعد مطالعات بعمل آمده در استان زنجان ، اين امكان را فراهم نمود كه در اين منطقه از كشور نيز توليد بذور هيبريد آفتابگردان عملي شود .

بنابراين محدوده فعاليتهاي توليد بذري اين شركت در استان فارس و نيز استان زنجان تا محور نظرآباد هشتگرد بوده ولي توزيع بذور هيبريد حاصله ( F1  ) توسط ارگانهاي ذيربط در نواحي مختلف كشور از جمله فارس – اصفهان – گرگان – گنبد و گليداغ – ارزوئيه كرمان و ساير مناطق ميباشد .

ديگر فعاليت شركت علاوه بر آفتابگردان روي كلزا ميباشد . رقم Licord رقمي است كه در اين شركت با مطالعات انجام شده انتخاب گرديده بود و در سالهاي دهه 80 تاكنون همه ساله به سفارش اداره كل پنبه و دانه هاي روغني ايران بين 50 تا 100 تن بذر توليد مي گردد .

Licord يك رقم پائيزه كلزا بوده با تحمل بسيار زياد به برودت هاي زمستان در مناطق سردسير كشور از جمله آذربايجان ها – زنجان و نقاط سردسير استان فارس .

اخيراً رقم ديگري بنام Modena هم در پروسه توليد اين شركت قرار گرفته است .

دراين شركت ، كيفيت توليد بعنوان يك اصل و نظام پذيرفته شده است و چون خدمت به مملكت در درجه اول ، مهمترين محور را تشكيل ميدهد لذا هيچگاه كيفيت بذري فداي كميت و يا مسائل مادي و اقتصادي نبوده است .

سرمايه گذاريهاي كلان خصوصي در بخش كشاورزي فريكو نشانگر اين واقعيت است كه هرم توليد بذر ، در قله خود كلمه كيفيت را جا داده و نظام اجرائي شركت نيز كاملاً پايبند اين استراتژي ميباشد .


در سال 1385 شركت فرآورده هاي روغني ايران ( فريكو ) تصيمم گرفت كه بخش كشاورزي را بصورت يك شركت مستقل در زير مجموعه خود قرار دهد تا بخش كشاورزي بتواند مستقلاً به فعاليت خود ادامه داده و چهارچوب مشخصي را

بدور از بخش صنعت ، آنطور كه لازمه كشاورزي است داشته باشد لذا شركت گسترش تحقيقات و فن آوري بنيان كشت  يا بطور خلاصه شركت بنيان كشت را در زير مجموعه خود تاسيس نمود كه بطور مجزا از بخش صنعتي فريكو منحصراً فعاليتهاي كشاورزي را پوشش ميدهد .

برنامه هاي آينده ما وارد شدن به عرصه توليد بذر سويا بوده و براي سال 88 بنابر آن داريم كه بين 200 تا 300 تن بذر سويا در شمال كشور توليد نمائيم .

گسترش فعاليتها در زمنيه هاي ديگر از جمله ذرت و پالم نيز مد نظر ميباشد .

فعاليتهاي برون مرزي نيز براي صادرات بذور دانه هاي روغني در سياست كاري اين شركت قراردارد كه در آينده اي نزديك پيگيري خواهد شد.

 

bottom


مدارک

کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت فرآورده هاي روغنی ایران (فريکو) مي باشد

Webmaster [at] Frico [dot] ir
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط وب آران